Regulamin

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Wydawca – podmiot świadczący usługę dostępu i/lub możliwości zamówienia prenumeraty magazynu E-commerce w Praktyce, znajdujący się pod adresem www.ecommercewpraktyce.pl to jest firma Grupa Marketer Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-151) przy ul. Stefczyka 32 lok. 5, zarejestrowana w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie pod nr KRS 0000763198 , o nr NIP 712-31-50-456. Kontakt z Właścicielem pod adresem mailowym redakcja@ecommercewpraktyce.pl

b. Formularz Subskrypcyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, umożliwiający złożenie zamówienia na elektroniczne wydanie magazynu E-commerce w Praktyce lub złożenie zamówienia na płatną prenumeratę (Usługa płatna).

c. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Wydawcy.

d. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ecommercewpraktyce.pl.

e. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem.

f. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawcę, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności zaś przesyłania na adres mailowy Użytkownika, podany w Formularzu Subskrypcyjnym, linku do pobrania najnowszego numeru magazynu E-commerce w Praktyce albo przesyłanie zamówionego wcześniej w ramach płatnej prenumeraty ww. magazynu w wersji papierowej.

g. Usługa płatna – prenumerata papierowej wersji magazynu E-commerce w Praktyce.

h. E-commerce w Praktyce – magazyn w postaci cyfrowego pliku w formacie PDF i/lub magazyn w postaci papierowej.

i. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

j. Autor – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która przesyła i/lub publikuje swoje utwory (artykuły, grafiki, etc.) w magazynie E-commerce w Praktyce.

2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Wydawca ustala niniejszym Regulamin.

Dział II. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu

1. Zawierając umowę o świadczenie usług dostępu do Serwisu, Użytkownik korzysta z następujących Usług:

a. może pobierać bieżący numer magazynu E-commerce w Praktyce i/lub,

b. może zamówić prenumeratę papierowej wersji magazynu E-commerce w Praktyce,

2. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny. Usługą bezpłatną jest usługa wskazana w pkt. 1 „a”, natomiast usługą płatną jest usługa wskazana w pkt. 1 „b” niniejszego Działu.

3. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Wydawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Subskrypcyjnym.

4. Wydawca zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług bezpłatnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

5. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

6. Wydawca informuje, że wszelkie informacje nt. odpłatności za poszczególne Usługi dostępne w ramach Serwisu będą publikowane na stronie www.ecommercewpraktyce.pl.

Dział III Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x., albo inną przeglądarkę o standardzie zbliżonym do ww. wymienionych) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,

c. konto poczty e-mail,

d. program do odczytywania plików w formacie PDF.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Wypełnienie Formularza Subskrypcyjnego (bez względu czy chodzi o Usługę bezpłatną czy odpłatną) jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

4. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w magazynie E-commerce w Praktyce, Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

5. W przypadku przesyłania do Wydawcy materiałów takich jak np. artykuły, znaki graficzne, zdjęcia etc., Autor oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych utworów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność).

6. Autor udziela Wydawcy na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w E-commerce w Praktyce w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.

7. Wydawca zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Wydawcy oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

DZIAŁ IV Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu

1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje w chwili przesłania do Właściciela danych zawartych w Formularzu Subskrypcyjnym i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. W przypadku Usług płatnych moment ten wydłużany jest do czasu otrzymania płatności za prenumeratę wybraną przez Użytkownika i zaksięgowanie jej na koncie bankowym należącym do Wydawcy.

2. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez kliknięcie na link dezaktywujący podawany w każdym mailu przesyłanym przez Wydawcę do Użytkownika. W przypadku Usług płatnych warunkiem rozwiązania umowy jest uregulowanie zaległych płatności w stosunku do Wydawcy.

DZIAŁ V Zasady korzystania z Usług płatnych (cena, dostawa, koszty przesyłki, forma płatności)

1. Cena brutto (zawierająca podatek VAT) prenumeraty magazynu Marketer+ jest każdorazowo widoczna przy Formularzu Subsrybcyjnym służącym do jej zamówienia i podawana jest w złotych polskich (PLN).

2. Płatności za prenumeratę dokonywane są za pośrednictwem zwykłego przelewu bankowego albo poprzez system płatności elektronicznych płatności.pl.

3. Koszty dostawy wliczone są w cenę prenumeraty.

4. Przesyłka zamówionej prenumeraty magazynu E-commerce w Praktyce realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej E-commerce w Praktyce dostarczany jest w ramach prenumeraty w terminie do 10 dni od daty ukazania się nowego numeru magazynu, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od ww. daty.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenie prenumeraty magazynu E-commerce w Praktyce i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

DZIAŁ VI Reklamacje i zwroty

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Wydawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: prenumerata@ecommercewpraktyce.pl Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail).

3. Wydawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Wydawca powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.

5. Klient będący konsumentem, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki z E-commerce w Praktyce zamówionym w ramach prenumeraty). Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwrotu wymagany jest również oryginalny dokument sprzedaży produktu (paragon lub faktura). Zwrotu, o którym tu mowa należy dokonać na adres: Grupa Marketer Sp. z o.o. ul. Stefczyka 32 lok. 5, 20-151 Lublin.

DZIAŁ VII Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma Grupa Marketer Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-151) przy ul. Stefczyka 32 lok. 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:
– realizacji umowy,
– obsługi reklamacji,
– w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych Wydawcy lub jego partnerów (wszelkie informacje będą wysyłane zawsze za pośrednictwem Wydawcy, podane w Formularzu Subskrypcyjnym dane nie będą nikomu udostępniane), brania udziału w konkursach organizowanych przez Wydawcę lub jego partnerów.

2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: prenumerata@ecommercewpraktyce.pl

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wskazanych w Dziale II pkt. 1, a także by Wydawca mógł realizować pozostałe cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.

4. Wydawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.

5. Wydawca spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Wydawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

7. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Wydawca ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Wydawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

8. Wydawca informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Wydawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania)

9. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

10. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

11. Wydawca informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

DZIAŁ VIII Przepisy końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.10.2011.

2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym www.prenumerata.ecommercewpraktyce.pl/regulamin

3. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Pełen dostęp do naszych tekstów możliwy jest dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę premium lub elektroniczną by zyskać dostęp do magazynu w wersji elektronicznej PDF.

Zamów prenumeratę